Teachings and PhD’s

Here you can find information on: 

Teaching courses

I taught various courses at the BA and MA-level over the course of my career. Please find here the short descriptions of most of the courses I taught since 2012. If you are interested in the syllabus of a course, please contact me by email.  

  • Political Philosophy 
  • The Role of Corporations 
  • Legitimatie van de politiek 
  • Rechtvaardige Wereld
  • Democratietheorie 
  • De Politieke filosofie van het kapitalisme 
  • Distributive Justice 
  • Liberalism versus Conservatism 

Political Philosophy (1st year of the PPE Bachelor program) 

Every society is confronted with the problem of order: how to organize the living-together of humans who tend to engage in conflicts as much as in peaceful acts of cooperation? How to create a community out of disparate individuals, and how to legitimize the authority to rule such a community? Should there be any limits to what a state can do to individuals? Political philosophers have given different answers to these timeless questions, ranging from an epistocracy of the wisest men, to the absolutist rule of monarchs, from a constitutional democracy to a communism without the state. This course introduces some of the classics of the history of Western political philosophy: Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Mill and Rawls. It will focus on their conceptions of the human being and society and their views on legitimacy, order, decision-making and justice. In addition, students are challenged to consider whether these views have any relevance to today’s political world. Throughout the course, special attention will be paid to the political philosophers’ stance on the regulation of economic life in general and the themes of market exchange, private property, economic inequality, capitalism and socialism in particular.   

The Role of Corporations (2nd year of the PPE Bachelor Program) 

This course will focus on corporations and their governance. The corporation arguably is the central institution in modern-day market economies, with deep impact on social and economic life. Rules of corporate governance have an important impact on how corporations are run and perform. The first part addresses the purposes of corporations, their wider role and responsibility in society and the structures of regulatory capitalism in which they are embedded. The second part focuses on corporate governance (governance ‘within’ the corporation), discussing various models of corporate governance, the positions of employees vis-à-vis management and shareholders and ideas of workplace democracy. The third part concerns the external governance of corporations through states and civil society, by looking at human rights violations by corporations in a global context. Throughout the course, theories from politics, history and philosophy will shed light on the multifaceted role of corporations in society.  

Legitimatie van de politiek (deel van Minorprogramma ‘Institutions’) 

De cursus behandelt de verschillende theorieën en debatten die worden gevoerd over de legitimering van politiek buiten de grenzen van de natiestaat. Kan het klassieke sociaal contract ook werken op mondiaal niveau? Deze algemene vraag werpt een aantal meer specifieke vragen op: Kunnen theorieën die het gezag van de staat legitimeren naar mondiaal niveau worden doorgetrokken? Kunnen op wereldvlak burgers dezelfde bescherming genieten als op nationaal vlak? En bestaat er zoiets als mondiale rechtvaardigheid, en zo ja, waaruit bestaat die dan? En welke instituties zijn hiervoor nodig? 

Rechtvaardige Wereld (1e jaar van BA-programma Taal- en Cultuurstudies) 

Leven wij in een rechtvaardige wereld?  In deze cursus maken studenten kennis met filosofische en historische studies naar het streven naar een rechtvaardige wereldorde. Historici onderzoeken vaak de moeizame praktijk en de (on)haalbaarheid van mondiale rechtvaardigheid. Filosofische rechtvaardigheidstheorieën gaan echter veelal over de principes en concepten die ambitieuze programma’s voor een betere wereld denkbaar maken. Deze cursus laat beide benaderingen zien, en introduceert zo de student in zowel historische als filosofische studie van het rechtvaardigheidsvraagstuk. Hoe zou een rechtvaardiger wereld er eigenlijk uitzien? Wat zijn rijkere landen aan armere verplicht? Welke rol spelen instituties? Hebben consumenten ook verplichtingen om zorg te dragen voor een eerlijker wereldhandel? Brengt globalisering rechtvaardigheid dichter bij? En behoort een betere wereld wel tot de mogelijkheden, gegeven de historisch gegroeide praktijken? Na een algemene inleiding bespreken we aan de hand van vijf mondiale verdelingsvraagstukken (armoede, grondstoffen, eerlijke handel, klimaat en migratie) de manier waarop historici en filosofen te werk gaan. Aan het eind van de cursus heeft de student inzicht in de complexe praktijken en morele dilemma’s rond deze vraagstukken. De student maakt zo kennis met de vragen die onderzoekers binnen geschiedenis en wijsbegeerte stellen. 

Democratietheorie (3e jaar van BA programma Politieke Wetenschappen) 

Is er een ‘democratisch ideaal’ dat het nastreven waard is? Hoe moeten moderne democratieën worden vormgegeven? Moeten burgers betrokken worden bij politieke vraagstukken, en zo ja hoe? De hedendaagse normatieve democratietheorie bestudeert de wenselijkheid van democratie in het algemeen en specifieke invullingen van democratie in het bijzonder. In het eerste deel van de cursus behandelen we enkele historisch invloedrijke denkers die zich over de wenselijkheid van democratie hebben uitgelaten (Rousseau, Mill, Schumpeter). De spanning tussen representatieve en directe democratie-opvattingen staat daarbij centraal. In het tweede deel bespreken we het thema ‘representatie’ nader. Politici en partijen worden in een democratie geacht hun kiezers te representeren; maar wat is representatie eigenlijk? Hoe gaat dat in zijn werk, en wat zijn de hedendaagse problemen daarmee? In het derde deel ten slotte behandelen we de op dit moment invloedrijke theorieën van ‘deliberatieve democratie’. Voor deliberatief democraten is democratie meer dan een electoraal mechanisme waarmee de macht verdeeld wordt. Om legitiem te kunnen zijn moeten in een democratie deliberaties plaatsvinden waarbij de deelnemers goed geïnformeerd zijn en in redelijkheid argumenteren. We bespreken de houdbaarheid van deze opvatting.  

De Politieke filosofie van het kapitalisme (3e jaar van BA-programma Politieke Wetenschappen) 

de recente financiële crisis heeft de vraag weer actueel gemaakt hoe te denken over het kapitalistisch systeem. In historisch opzicht is deze belangstelling voor het kapitalisme echter niets bijzonders. Al sinds de opkomst van het kapitalisme in de 18e eeuw wordt intensief over zijn merites gediscussieerd: is het een mensonwaardig systeem, dat de mens uitbuit en van zichzelf en anderen vervreemdt? Of is het kapitalisme het hoogtepunt van economisch vernuft, dat iedereen maximale vrijheid en welvaart garandeert? (of beide, of geen van beide?). In de politieke filosofie bestaat een lange traditie van systematische normatieve reflectie op deze vragen: aan welke idealen moet de inrichting van de economie beantwoorden en slaagt het kapitalisme daarin? In deze cursus behandelen we in vogelvlucht enkele belangrijke momenten in de geschiedenis van dit politiek-filosofische denken. We beginnen met Aristoteles’ opvatting van economie, die een belangrijke invloed heeft gehad op latere denkers. Vervolgens wenden we ons tot Rousseau en Adam Smith, die in hun teksten de opkomst van het kapitalisme in de 18e eeuw probeerden te interpreteren. Daarna staan we uitgebreid stil bij Marx, die de 19e eeuwse kritiek op het kapitalisme zijn meest dominante formulering gaf. Ten slotte bespreken we enkele 20e eeuwse visies op het kapitalisme, en besteden we aandacht aan de recente discussies over marktwerking en de grenzen daaraan. 

Distributive Justice (MA program Political Science) 

Some have argued that a good conception of politics is the process of determining “who gets what, when and how?” This conception is at the heart of the debate in political philosophy about distributive justice. Societies are made up of different forms of cooperation between individuals. The fruits of cooperation have to be distributed and political processes serve to determine which pattern of distribution is actually implemented. Political philosophers in turn have asked: what is a just distribution? Who should get what and how? In this seminar we study the different answers to this question. In the first part of the seminar we examine three main theories of distributive justice: libertarianism, Marxism and liberal egalitarianism. This gives us a grip on the possible answers to the perennial distributive question. In the second part of the seminar we will apply these abstract theories by looking at several contexts in which the question of just distribution is practically relevant. Topics will include distribution with respect to social benefits (the welfare state), health care, the environment and global justice.  

Liberalism versus Conservatism (MA program Political Science) 

This course deals with the clash between liberal and conservative conceptions in political philosophy. The often-acclaimed victory of liberalism has led many to believe that any defensible political theory must be a variant of liberalism (‘we are all liberals now’). Nonetheless, liberalism has to confront expressions of unease at many points. In actual politics, conservative viewpoints are widespread and, if anything, still gaining ground. This raises several questions: what are the philosophical doctrines that are used to defend and justify liberal and conservative viewpoints? In what way and to what extent do they actually clash with each other? We will study these questions in two parts. In the first part of the course, we study several historically important forms of liberalism as they develop different ideas of toleration and respect for individual rights, liberty and autonomy, and grounds of justified state interference in the private life of citizens. In the second part, the conservative critique of liberalism is presented, as it develops from classical Burkean conservatism to present-day communitarianism. We pay attention to the conservative disposition towards politics, its ideas of society, authority and the good life.    

MOOC on ‘Inequality and Democracy’

Together with my research team, we produced a Massive Online Open Course on the topic of ‘Inequality and Democracy’ (2018). You can follow this course several times a year, on Coursera.  

Most countries are getting more and more unequal. But the core of democracy is political equality: that everyone should have an equal say in how their country is run. Can we really expect these things to go together? Can people have equal political power while economic inequality grows and grows? Take this course and decide for yourself. 

You’ll learn about: • The rise of economic inequality • Property rights and the corporation • Democracy: Its value and history • Campaign finance and lobbying • Tax avoidance and capital flight • Alternatives to our economic system  

This is an interdisciplinary course combining: • Politics • Philosophy • Economics • History • Law  

Our course is for anyone looking for an accessible introduction to these topics. You might a concerned citizen, or someone who works in a field like politics, media, education, government or law. The difficulty level is similar to the first-year of an undergraduate degree. No prior knowledge is assumed. 

Phd-Students

I have supervised, and am still supervising, various Phd-students.  

2023- Supervisor of Santiago Vrech. Project on Property Rights to Celestial Bodies.   

2023- Supervisor of Hrayr Manukyan. Project on civil disobedience in non-democratic regimes.   

2022- Supervisor of Gabriël van Rosmalen. Project on Competition Law and Political Philosophy.   

2020- Supervisor of Barbara Bziuk. Project on Social Justice for Corporations.  

2020- Supervisor of Philipp Stehr. Project on Democracy for Corporations.  

2020- Supervisor of Eva Vermeulen. Project on Property Theory. Faculty of law, University of Amsterdam; second supervisor. 

2016-2023 Supervisor of Florian Bekkers. De Transformatieve Dialoog: Over het oplossen van identiteitsgerelateerde morele conflicten . Defended 23 April 2023. .  PDF 

2017-2021 Supervisor of Yara al Salman. Sharing in Common. A Republican Defense of Group Ownership. Defended 23 April 2023. .  PDF 

2015-2019 Co-supervisor of Marie Göbel. Human Dignity as the Ground of Human Rights. A Study in Moral Philosophy and Legal Practice. Defended 17 April 2019. PDF 

2013-2017  Co-supervisor of Teng Fei. Moral Responsibilities to Future Generations. A Comparative Study on Human Rights Theory and Confucianism. Defended on 20 March 2018. PDF  

2014-2017  Co-supervisor of Jurriën Hamer. Agential Pluralism. A Philosophy of Fundamental Rights. Defended 13 october 2017. PDF     

2013-2017 Co-supervisor of Sem de Maagt. Constructing Morality. Transcendental Arguments in Ethics. Defended 27 januari 2017. PDF